Bewindvoering, Curatele en Budgetbeheer

Visie

De Stichting Anders Belicht bewindvoering curatele en budgetbeheer (verder de Stichting) is opgericht vanuit het besef dat het oplossen van schulden een recht moet zijn en dat daarvoor een redelijke inspanning van de schuldenaar gevraagd mag worden.

In de huidige situatie en met de WSNP als doelstelling voor de meeste schuldenaars, is het frequent allesbehalve een recht en vraagt het vaak meer dan een redelijke inspanning. De kans een ‘verkeerde’ bewindvoerder te treffen en de kansen om uit de WSNP te worden gezet zijn legio. Dit levert voor de schuldenaar angst, onzekerheid en een gevoel van afhankelijkheid op.

Doelstelling

De Stichting beoogt een fonds op te richten waarmee schulden in een keer afgekocht kunnen worden. Dit betekent dat zodra de schulden afgekocht zijn, deze niet terug kunnen keren. Wel moet natuurlijk de afkoopsom netjes en liefst binnen de overeengekomen termijn terugbetaald worden. Uiteindelijk krijgt de schuldenaar daarmee zijn vrijheid terug en een nieuwe kans.

De Stichting beoogt een fonds in te zamelen waarbij de schuld wordt afgekocht en de schuldenaar een bij diens inkomen passend bedrag in termijnen terug betaalt. De Stichting leent dus geld uit en ontvangt het terug zodat het wederom benut kan worden voor een volgende afkoop. Om die reden wordt ook een ANBI-status aangevraagd, zodat schenkingen voor dit doel en onder die voorwaarde optimaal en dus steeds weer gebruikt kunnen worden.

Een en ander is in ons beleidsplan nader uitgewerkt.

Uitvoering

Het regelen van de afkoop is niet de verantwoordelijkheid van de Stichting maar wordt voor haar verzorgd door Anders Belicht BV. Die inventariseert met de schuldenaar de schulden, berekent de beslagvrije som en schrijft de schuldeisers aan. Na een succesvolle afkoop bewaakt Anders Belicht BV via bewindvoering (verzorgd door haar zelf of door derden) de terugbetaling van het geld aan de Stichting.

Werkzaamheden en beloning bestuurders

De Stichting heeft bestuurders die beoordelen of aan de eisen wordt voldaan en draagt zorg voor de instandhouding van het kapitaal. De Stichting kan beslissen dat een restant van de afkoopsom op enig moment kwijt wordt gescholden. Zij ontvangen hiervoor geen beloning.

De Stichting kan daarnaast activiteiten – waaronder het financieren van procedures – ontwikkelen om schuldsanering te vereenvoudigen of mogelijk te maken voor iedereen. Zodra het fonds toereikend genoeg is, kan via een aanmeldformulier financiering voor de afkoopsom worden aangevraagd. Anders Belicht BV kan tot die tijd mogelijk wel al iets voor u betekenen.

Voor administratieve taken kan een personeelslid in dienst genomen worden, danwel vindt uitbesteding plaats, waarbij de vergoedingenstructuur en vergoedingenniveau inzake bewindvoering als norm dient danwel datgene voor juridische dienstverlening marktconform is.

Voorzitter: J.A.C. Vlaar
Penningmeester: M.P.G. Ermens

Namen: Stichting Anders Belicht of
  Stichting Anders Belicht Bewindvoering, Curatele en Budgetbeheer

Contactgegevens Stichting Anders Belicht

Voorzitter@stichtingandersbelicht.nl
Penningmeester@stichtingandersbelicht.nl
Administratie@stichtingandersbelicht.nl

RSIN: 856831359

Verslag activiteiten tot nu toe

In de opbouw van de totale organisatie is de oprichting van de Stichting en de uitvoerende BV gerealiseerd. Nu is de aanvraag van de ANBI-stichting ingediend. Zodra het resultaat hiervan bekend is, start de benadering van de gemeentes voor een samenwerkingsverband, waarin gemeentes kandidaten voor kunnen dragen en gevraagd wordt naar rato van het aantal kandidaten een donatie te doen voor het fonds voor afkoop. Anders Belicht BV biedt daarbij een tarief aan voor de uitvoering, dat lager is dan het bewindvoeringstarief voor schuldensituaties.

Via de volgende linken komt u in het scherm van Anders Belicht BV, treft u het beleidsplan aan en vindt u – zodra de Stichting operationeel is - de jaarverslagen en verantwoording van de schenkingen.